Bộ Khoa Học Và Công Nghệ

ISOCERT (CERTIFICATION AND CONTROL)
HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG
TT 12/2017/TT-BKHCN

TT 12/2017/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT- BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Ban hành28/09/2017

Ngày hiệu lực01/01/2018

Ngày cập nhật02-11-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

Thông tư 26/2012/TT-BKHCN Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ ban hành

Thông tư 26/2012/TT-BKHCN Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ ban hành

Thông tư này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Thông tư này áp dụng đối với Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ban hành12/12/2012

Ngày hiệu lực27/01/2013

Ngày cập nhật02-11-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

Thông Tư  02/2017/TT-BKHCN Sửa Đổi Thông Tư 28/2012/TT-BKHCN

Thông Tư 02/2017/TT-BKHCN Sửa Đổi Thông Tư 28/2012/TT-BKHCN

Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ ban hành. 

Ban hành31/03/2017

Ngày hiệu lực15/05/2017

Ngày cập nhật29-10-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

Thông Tư 28/2012/TT-BKHCN Về Quy Định Công Bố Hợp Chuẩn, Công Bố Hợp Quy Và Phương Thức Đánh Giá Sự Phù Hợp Với Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Kỹ Thuật

Thông Tư 28/2012/TT-BKHCN Về Quy Định Công Bố Hợp Chuẩn, Công Bố Hợp Quy Và Phương Thức Đánh Giá Sự Phù Hợp Với Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Kỹ Thuật

Thông tư này quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý có liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

Ban hành12/12/2012

Ngày hiệu lực27/01/2013

Ngày cập nhật29-10-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

ajax-loader