Blog

Tại sao bộ tiêu chuẩn ISO 9000 lại quan trọng với doanh nghiệp?


Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là Bộ tiêu chuẩn quốc tế được ban hành nhằm trợ giúp các tổ chức trong việc xây dựng, áp dụng và vận hành các hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực nhằm cung cấp một cách ổn định sản phẩm, dịch vụ phù hợp với mong đợi của khách hàng. Bộ tiêu chuẩn này được triển khai tại Việt Nam từ những năm 1995 và cho đến nay đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi và cải tiến hệ thống quản lý cho các tổ chức, doanh nghiệp. Và nó được xem là chìa khóa quan trọng mang lại thành công cho sự hội nhập và cạnh tranh quốc tế trong một nền kinh tế mở hiện nay.

Tiêu chuẩn ISO 9000 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 9000 được hiểu là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng. Tiêu chuẩn này đã đưa ra các khái niệm, nguyên tắc và từ vựng cơ bản cho hệ thống quản lý chất lượng, đồng thời đưa ra các cơ sở cho những tiêu chuẩn khác về hệ thống quản lý chất lượng. Qua đó, người sử dụng có thể hiểu và vận dụng một cách hiệu quả hơn vào hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp mình.

Hình ảnh: Tiêu chuẩn ISO 9000 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng

Mặc dù tiêu chuẩn này được bắt nguồn từ sản xuất nhưng chúng có thể áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp không phân biệt quy mô, mức độ phức tạp hay mô hình hoạt động nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng và luật định.

Lịch sử và quá trình phát triển của tiêu chuẩn ISO 9000

ISO 9000 là một bộ tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) công bố vào tháng 03 năm 1987. Đây là tiêu chuẩn đầu tiên về hệ thống chất lượng và được khuyến khích áp dụng trên toàn thế giới. Năm 1994, trước sự phát triển của ngành quản lý chất lượng, tổ chức ISO nhận thấy bộ tiêu chuẩn 9000:1987 không còn phù hợp với nền kinh tế thế giới. Vì vậy, các tiêu chuẩn đã phải trải qua các lần sửa đổi vào các năm 2000, 2005, 2008,... Và đặc biệt là năm 2015, bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được thay đổi lớn, chủ yếu là hai tiêu chuẩn ISO 9001 và 9000. 

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được bổ sung thêm nhiều yêu cầu mới và thay đổi theo cấu trúc bậc cao để dễ tích hợp với các tiêu chuẩn ISO khác như ISO 14001, ISO 45001,… Tiêu chuẩn này đã mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và là tiêu chuẩn được áp dụng phổ biến nhất trên toàn thế giới.

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9000

ISO 9000:1987 – Các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng – Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng

ISO 9000:2000 – Hệ thống quản lý chất lượng cơ sở và từ vựng

ISO 9000:2005 – Hệ thống quản lý chất lượng cơ sở và từ vựng

ISO 9000:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng cơ sở và từ vựng

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 có những tiêu chuẩn nào?

ISO 9000:2015: Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng

ISO 9001:2015: Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu

ISO 9004:2013: Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn cải tiến hiệu quả

ISO 19011:2018: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

Các nội dung cơ bản tiêu chuẩn ISO 9000

Tiêu chuẩn ISO 9000 không sử dụng cho việc đánh giá và chứng nhận phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng và nó cũng không xác định các yêu cầu mà tổ chức phải đáp ứng để đạt chứng nhận. Mà tiêu chuẩn ISO 9000 chỉ giúp người sử dụng hiểu các khái niệm, nguyên tắc và từ vựng cơ bản trong quản lý chất lượng vì vậy các nội dung của tiêu chuẩn này chỉ tập trung vào các vấn đề đó. Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9000 gồm 4 phần chính: Phạm vi áp dụng, các khái niệm cơ bản và nguyên tắc quản lý chất lượng, thuật ngữ và định nghĩa và cuối cùng là phụ lục A.

1. Phạm vi áp dụng

2. Các khái niệm cơ bản và nguyên tắc quản lý chất lượng

2.1. Các nguyên tắc quản lý chất lượng

2.2. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sử dụng các khái niệm và nguyên tắc cơ bản

3. Thuật ngữ và định nghĩa

3.1. Thuật ngữ liên quan đến con người

3.2. Thuật ngữ liên quan đến tổ chức

3.3. Thuật ngữ liên quan đến hoạt động

3.4. Thuật ngữ liên quan đến quá trình

3.5. Thuật ngữ liên quan đến hệ thống

3.6. Thuật ngữ liên quan đến yêu cầu

3.7. Thuật ngữ liên quan đến kết quả

3.8. Thuật ngữ liên quan đến dữ liệu, thông tin và tài liệu

3.9. Thuật ngữ liên quan đến khách hàng

3.10. Thuật ngữ liên quan đến đặc tính

3.11. Thuật ngữ liên quan đến xác định

3.12. Thuật ngữ liên quan đến hành động

3.13. Thuật ngữ liên quan đến đánh giá

Phụ lục A: Mối quan hệ giữa các khái niệm và biểu diễn các mối quan hệ dưới dạng sơ đồ.

 

Hình ảnh: Nội dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 9000

Những nguyên tắc của tiêu chuẩn ISO 9000

Tiêu chuẩn ISO 9000 tiếp cận hệ thống theo 7 nguyên tắc. Các nguyên tắc này chính là cơ sở, là định hướng cho sự xây dựng các yêu cầu của tiêu chuẩn và nó không thể thiếu đối với hầu hết mọi doanh nghiệp hiện nay. 

1. Chủ yếu hướng vào sự hài lòng của khách hàng.

Mỗi tổ chức, doanh nghiệp đều phụ thuộc vào khách hàng, vì vậy cần đáp ứng nhu cầu mong đợi của khách hàng, đồng thời phải phấn đấu để vượt cao hơn sự mong đợi đó.

2. Phát triển khả năng lãnh đạo thúc đẩy mục đích của tổ chức

Lãnh đạo đóng vai trò rất quan trọng trong việc thiết lập sự thống nhất, đồng bộ giữa mục đích và đường lối. Vì vậy, lãnh đạo cần tạo ra và duy trì môi trường nội bộ cho doanh nghiệp để mọi người tham gia vào việc đạt được các mục tiêu chất lượng của tổ chức.

3. Sự tham gia của mọi người

Trong một tổ chức, con người là nguồn lực quan trọng nhất và sự tham gia của họ có khả năng nâng cao việc tạo ra giá trị và hiệu quả. 

4. Áp dụng phương pháp tiếp cận theo quy trình để quản lý các hoạt động và nguồn lực

Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các hoạt động và nguồn lực có liên quan được quản lý như một quá trình, vận hành trong một hệ thống gắn kết.

5. Cải tiến liên tục 

Một tổ chức muốn thành công bắt buộc phải cải tiến liên tục. Và đây được xem là mục tiêu và cũng là phương pháp của mọi doanh nghiệp để đáp ứng sự kỳ vọng của khách hàng và các yêu cầu của ISO 9001.

6. Sử dụng dữ liệu để thúc đẩy việc ra quyết định

Các quyết định muốn có hiệu quả phải được xây dựng dựa trên việc phân tích và đánh giá dữ liệu và thông tin.

7. Quản lý mối quan hệ

Để thành công bền vững, tổ chức cần quản lý các mối quan hệ của mình với các bên liên quan, chẳng hạn như các nhà cung cấp để tối ưu hóa tác động của họ lên hiệu suất của doanh nghiệp.

7 nguyên tắc này không phải là 7 yếu tố mà tổ chức có thể được đánh giá trực tiếp hoặc chứng nhận nhưng ảnh hưởng của chúng sẽ tác động lớn đến việc thực hiện các yêu cầu.

Tầm quan trọng của việc áp dụng ISO 9000 với doanh nghiệp

Việt Nam biết đến ISO 9000 từ những năm 90 nhưng ở thời gian đầu đa số mọi người ít quan tâm và kể cả những doanh nghiệp. Nhưng dần dần, dưới tác động của quá trình đổi mới nền kinh tế, sức ép của nền thị trường cùng với sự năng động của doanh nghiệp đã thúc đẩy quá trình xây dựng và áp dụng ISO 9000 trong doanh nghiệp. Việc áp dụng tiêu chuẩn này mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:

a.  Về mặt đối ngoại

- Doanh nghiệp có thể chứng minh về khả năng sản xuất, cung cấp sản phẩm một cách ổn định, đạt chất lượng theo tiêu chuẩn chung của thế giới. Đồng thời, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và luật định.

- Tạo niềm tin cho khách hàng và giữ chân khách hàng.

- Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp

- Tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như ngoài nước

- Là tấm bằng trong việc ký kết hợp đồng - đấu thầu.

- Đáp ứng yêu cầu của khách hàng ở những thị trường mà việc chứng nhận ISO 9000 là một yếu tố bắt buộc.

b.   Về mặt đối nội

- Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc một cách hiệu quả.

- Tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực, đồng thời tiết kiệm được nhiều chi phí do sản xuất hiệu quả hơn. 

- Nhờ việc xác định sự không phù hợp hoặc sai lỗi, tiến hành các hoạt động khắc phục và phòng ngừa thích hợp, tổ chức/ doanh nghiệp có thể tránh được sự lặp lại các sai sót, rủi ro trong hệ thống.

- Tổ chức có thể kiểm soát được chất lượng của nguyên liệu và các chi tiết mua vào, bằng cách quản trị quá trình mua hàng theo yêu cầu, tạo được dòng thông tin xuyên suốt trong toàn bộ tổ chức.

- Giúp cải tiến thường xuyên chất lượng trong các quá trình và sản phẩm.

- Nhờ việc tiêu chuẩn hóa các công việc, phân công trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng, nhân viên của tổ chức có thể hiểu rõ hơn vai trò và nhiệm vụ của mình.

- Nhân viên có thể thực hiện tốt công việc của mình mà không cần đến sự kiểm tra từ bên ngoài, nhờ vào việc xây dựng các hệ thống văn bản chất lượng để đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm theo các quy trình, quy phạm cụ thể.

- Nhân viên mới có thể học được cách làm việc nhanh chóng hơn bởi vì những công việc liên quan đến chất lượng đều được hướng dẫn chi tiết và được lập thành những quy trình với những văn bản rõ ràng.

- Với một hệ thống thông tin thông suốt và rõ ràng, sẽ tạo ra sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau giữa các nhân viên từ đó tạo nền tảng cho việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả. 

Có thể nói, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 vào doanh nghiệp là một quyết định, chiến lược vô cùng đúng đắn của tổ chức/ doanh nghiệp, qua đó có thể cải tiến được kết quả hoạt động tổng thể cũng như cung cấp một nền tảng vững chắc cho các sáng kiến phát triển bền vững, giúp nâng cao năng suất chất lượng.

Trên đây là toàn bộ kiến thức cơ bản nhất mà ISOCERT chia sẻ về Bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Hy vọng bài viết sẽ giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ISO 9000 cũng như những lợi ích mà tiêu chuẩn mang lại. Nếu còn đang thắc mắc về bất cứ vấn đề gì liên quan đến bộ tiêu chuẩn ISO 9000, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ với ISOCERT thông qua hotline 0976 389 199 để được tư vấn cụ thể hơn.

 

 

 

Như Ý

 

 

The end !
Lợi ích của ISO 9001 giúp "nâng tầm" doanh nghiệp
29-01-2021

Lợi ích của ISO 9001 giúp "nâng tầm" doanh nghiệp

Lợi ích của ISO 9001 mang đến cho tổ chức/ doanh nghiệp là rất lớn. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp còn đang băn khoăn và thắc mắc với suy nghĩ “Quy mô sản xuất của doanh nghiệp mình còn nhỏ, chưa đủ khả năng để mở rộng hay việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế là chưa thực sự cần thiết…” Nhưng trên thực tế, dù doanh nghiệp bạn lớn, vừa hay nhỏ, hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào thì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 cũng mang lại những thay đổi tích cực và đáng kể cho doanh nghiệp bạn.

Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch
29-01-2021

Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch

Sau 55 ngày không có ca lây nhiễm mới thì trong 2 ngày vừa qua tại Hải Dương và Quảng Ninh đã ghi nhận thêm nhiều ca dương tính do biến thể mới của vi-rút. Đây được xem là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay. Trước tình hình dịch bệnh lây lan nghiêm trọng như vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Lợi ích của ISO thực sự mang lại khi áp dụng vào doanh nghiệp?
26-02-2021

Lợi ích của ISO thực sự mang lại khi áp dụng vào doanh nghiệp?

Nâng cao chất lượng sản phẩm là biện pháp hữu ích nhất để thu hút khách hàng thì nếu là chủ của một doanh nghiệp, bạn chắc chắn đã được nghe đến tiêu chuẩn ISO. Vậy thực hư ISO là gì? Lợi ích của ISO hay ý nghĩa thực sự mà nó mang lại khi áp dụng vào hệ thống là gì?

ajax-loader