Chứng Nhận ATTP

ISOCERT là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.

Kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Chứng nhận VIETGAP

VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) là tiêu chuẩn/quy phạm quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) ở Việt Nam

đăng ký chi tiết
Chứng nhận VIETGAP
Dịch Vụ Cấp Chứng nhận HACCP

Dịch Vụ Cấp Chứng nhận HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points –Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn)

đăng ký chi tiết

Dịch Vụ Cấp Giấy Chứng Nhận GMP

đăng ký chi tiết
Dịch Vụ Cấp Giấy Chứng Nhận GMP
ajax-loader