Chứng Nhận ATTP

ISOCERT là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.

Kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Dịch Vụ Cấp Giấy Chứng Nhận ISO 22000:2018

An toàn thực phẩm từ trang trại tới bàn ăn.

đăng ký chi tiết
Dịch Vụ Cấp Giấy Chứng Nhận ISO 22000:2018
Chứng nhận VIETGAP

Chứng nhận VIETGAP

VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) là tiêu chuẩn/quy phạm quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) ở Việt Nam

đăng ký chi tiết

Dịch Vụ Cấp Chứng nhận HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points –Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn)

đăng ký chi tiết
Dịch Vụ Cấp Chứng nhận HACCP
Dịch Vụ Cấp Giấy Chứng Nhận GMP

Dịch Vụ Cấp Giấy Chứng Nhận GMP

đăng ký chi tiết
ajax-loader