CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG

ISOCERT là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập ( bên thứ 3 ) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.

Kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Lợi ích khi được ISOCERT cấp giấy chứng nhận:

icon  Giấy chứng nhận hợp quy

icon  Đáp ứng yêu cầu pháp luật

icon  Đáp ứng yêu cầu chuỗi cung ứng

icon  Gia tăng niềm tin khách hàng

đăng ký nhận báo giá


Chúng ta đang sống trong thời đại nền kinh tế thị trường mở. Vì thế có rất nhiều tổ chức hay doanh nghiệp cùng sản xuất ra một loại sản phẩm, hàng hóa với tính năng như nhau. Để khẳng định sản phẩm do mình sản xuất ra là sản phẩm chất lượng thì các doanh nghiệp cần phải làm chứng nhận hợp quy cho sản phẩm của mình. 

Chứng nhận hợp quy sẽ là một trong những văn bằng pháp lý giúp nâng cao khả năng cạnh tranh cũng như uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế. 

Giới thiệu về cơ quan ban hành

- QCVN 16:2019/BXD do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Bộ xây dựng (Việt Nam) là cơ quan của Chính phụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Căn cứ Nghị định số 81/2017 ngày 17 tháng 7 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ xây dựng;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường;

- Ngày 31/12/2019, Bộ xây dựng đã ra Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 19/2019/TT-BXD ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD thay thế QCVN 16:2017/BXD, sau hơn 2 năm áp dụng.

- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm.

 

Quy trình chứng nhận

Năng lực

Tài liệu liên quan
STT Tài liệu liên quan Form
1 Tải Phiếu Đăng ký chứng nhận 
2 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận  
3 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận 
4 Thủ tục khiếu nại + kháng nghị 
5 Hướng dẫn mở rộng, thu hối phạm vi CN 
6 Danh sách đình chỉ chứng nhận        
ajax-loader