Giám định

ISOCERT là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.

Kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Giám định thương mại

Cấp chứng thư giám định tổn thất, giám định quá trình, giám định xuất xứ hàng hóa, .....

đăng ký chi tiết
Giám định thương mại
Phục vụ kiểm tra nhà nước

Phục vụ kiểm tra nhà nước

Cấp chứng thư giám định sản phẩm, hàng hóa , quá trình phù hợp với các quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Ví dụ : phế liệu nhập khẩu, sắt thép...

đăng ký chi tiết
ajax-loader