ISOCERT (CERTIFICATION AND CONTROL)
HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG
ISOCERT là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập ( bên thứ 3 ) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.
Kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.
Bộ xây dựng chỉ định thử nghiệm / chứng nhận vật liệu xây dựng theo QCVN16:2019/BXD

Bộ xây dựng chỉ định thử nghiệm / chứng nhận vật liệu xây dựng theo QCVN16:2019/BXD

Ngày 24 tháng 7 năm 2020 ISOCERT vinh dự được bộ xây dựng chỉ định chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD.
  Xem chi tiết
Đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

  Xem chi tiết
Đăng ký hoạt động chứng nhận GMP và CN sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn - CN VietGap trồng trọt

Đăng ký hoạt động chứng nhận GMP và CN sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn - CN VietGap trồng trọt

ISOCERT đăng ký hoạt động hoặc được chỉ định chứng nhận và giám định theo quy định của pháp luật.

  Xem chi tiết
Đăng ký hoạt động chứng nhận ISO 14001 ; ISO 22000 ; HACCP/TCVN 5603 ; ISO 13485

Đăng ký hoạt động chứng nhận ISO 14001 ; ISO 22000 ; HACCP/TCVN 5603 ; ISO 13485

  Xem chi tiết

ISOCERT được thành lập bởi những người yêu ngành tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng.

ajax-loader