Môi trường

ISOCERT (CERTIFICATION AND CONTROL)
HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG
Phụ lục IIa Mục I - Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Phụ lục IIa Mục I - Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng có tác động lớn đến môi trường, gồm: ngành điện (thủy điện, nhiệt điện, năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân); khai thác dầu khí, lọc hóa dầu; giấy; công nghiệp hóa chất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; cao su; dệt may; xi măng; thép; thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.

Ban hành13/05/2019

Ngày hiệu lực01/07/2019

Ngày cập nhật25-01-2021

Trạng tháiCòn hiệu lực

Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các nghị định hướng dẫn luật bảo vệ môi trường

Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các nghị định hướng dẫn luật bảo vệ môi trường

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP)

Ban hành13/05/2019

Ngày hiệu lực01/07/2019

Ngày cập nhật23-01-2021

Trạng tháiCòn hiệu lực

ajax-loader