Nguyễn Phú Trọng

ISOCERT (CERTIFICATION AND CONTROL)
HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG
Luật 55/2010/QH12 về An toàn thực phẩm

Luật 55/2010/QH12 về An toàn thực phẩm

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo

Ban hành17/06/2010

Ngày hiệu lực01/07/2011

Ngày cập nhật11-11-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

Luật Tiêu Chuẩn Và Quy Chuẩn Kỹ Thuật

Luật Tiêu Chuẩn Và Quy Chuẩn Kỹ Thuật

Luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Ban hành29/06/2006

Ngày hiệu lực01/07/2007

Ngày cập nhật14-01-2021

Trạng tháiCòn hiệu lực

Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007 05/2007/QH12

Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007 05/2007/QH12

Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Ban hành21/11/2007

Ngày hiệu lực01/07/2008

Ngày cập nhật02-11-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

ajax-loader