Thử nghiệm

ISOCERT là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.

Kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Vật liệu xây dựng

ISOCERT được bộ xây dựng chỉ định thử nghiệm vật liệu xây dựng phù hợp QCVN 16: 2019/BXD

đăng ký chi tiết
Vật liệu xây dựng
ajax-loader